Zuyd Hogeschool:”Goed Werknemerschap” opnemen in HRM-beleid; een goed idee

Pim Lambregts, Sittard, 16 april 2015, Zuyd Hogeschool, Faculteit Management & Recht, Opleiding People & Business Management:

Het kwantitatief onderzoek gaat over het onderwerp OCB in het MKB. Op basis van dit onderwerp was het van belang om een daadwerkelijk probleem met betrekking tot OCB bij MKB organisaties te onderzoeken aan de hand van kwantitatieve gegevens.

CONCLUSIE & AANBEVELINGEN

Schermafdruk 2015-05-30 16.00.57 kopieDe vraag voor het uitvoeren van dit onderzoek kwam nadat in 2006 MKBGW een keurmerk GoedWerknemerschap heeft opgericht. Een medewerker die bezit over soft skills krijgt dit keurmerk zodat een toekomstige werkgever vooraf weet dat deze medewerker ‘goed gedrag’ zal vertonen. De soft skills waar dit keurmerk op is gebaseerd staat is verband met het tonen van OCB gedrag.

Dit keurmerk maakt de werving en selectie procedure dus een stuk eenvoudiger. Er hoeft namelijk minder tijd te worden gestoken in de ‘oriënterende fase’ van een nieuwe medewerker.

Vooral voor de functies waarbij sollicitanten solliciteren met verschillende opleidingsniveaus is het goed om vooraf te weten of medewerkers met een MBO, HBO of WO opleiding hoger scoren op OCB en waarschijnlijk dus bezitten over deze soft skills, waaruit blijkt dat iemand een goed werknemer is.

Aan de hand van de steekproef van 196 respondenten, 65 MBO’ers, 65 HBO’ers en 14 WO’ers, blijkt dat de WO’ers op drie van de vijf OCB dimensies het hoogst scoren en dat de HBO’ers gemiddeld het hoogst scoren.

Echter is het verschil tussen deze drie groepen niet significant op geen enkele dimensie en is dus te stellen dat er geen direct verschil is in mate van OCB gedrag tussen medewerkers met een MBO, HBO of WO opleiding.

Deze conclusie geeft dus antwoord op de centrale vraagstelling: ‘In hoeverre heeft opleidingsniveau invloed op OCB gedrag bij MKB medewerkers?’.

Voor wat betreft de werving en selectie wilt een hoger opleidingsniveau dus niet zeggen dat deze medewerker ook een hogere mate van OCB vertoont.

Wat wel een graatmeter is, is het bezit van het keurmerk GoedWerknemerschap. Wanneer een sollicitant dit keurmerk bezit kan worden gesteld dat deze ook hoog zal scoren op OCB aangezien de soft skills waar het keurmerk op gebaseerd is overeenkomen met de kenmerken van OCB.

Voor organisaties is het dus zeker een idee om na te denken om het keurmerk GoedWerknemerschap op te nemen in het werving en selectie beleid, en zelfs in het HRM beleid.